لیست ملک های یافت شده ( 24 مورد یافت شد )


اجاره اپارتمان ۱۵۰ متری در پونک میدان امیرکبیر رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۱۵۰ متری در پونک میدان امیرکبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 35,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 5,300,000 تومان

اجاره آپارتماه 140متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتماه 140متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 5,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 67متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 67متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۴۵ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۴۵ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 150,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۱۴۳ متری در پونک یکم رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۱۴۳ متری در پونک یکم

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 5,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 150 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 150 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 200,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 145 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 145 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 4,500,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 4,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۶۸ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۶۸ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

اجاره آپارتمان 145 متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 145 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 4,500,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری بحر امیرکبیر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری بحر امیرکبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

رهن 285,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۰۷ متری در پونک امیر کبیر رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۷ متری در پونک امیر کبیر

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 130,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 1,700,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۳۰متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۳۰متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 ماه پیش

رهن 295,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 120متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 120متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

3 ماه پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 100متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 75,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 2,200,000 تومان

اجاره آپارتمان ۶۵ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۶۵ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۵ متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۵ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 3,200,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۳۰متری در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۳۰متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 155,000,000 تومان

1 ماه پیش

اجاره 1,800,000 تومان