لیست ملک های یافت شده ( 29 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان در برج های تامین اجتماعی پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در برج های تامین اجتماعی پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 48,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 500,000 تومان

اجاره آپارتمان ۶۳ متری پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۶۳ متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 900,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان  طبقه ۶ در برج های کسری رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان طبقه ۶ در برج های کسری

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 48,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 500,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۱۱۴ متری در پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۱۴ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,200,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۷۵ متری در پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۷۵ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 750,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۶۰ متری در پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۶۰ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 50,000,000 تومان

اجاره آپارتمان بلوار حکیم 130متری نوساز رهن و اجاره

اجاره آپارتمان بلوار حکیم 130متری نوساز

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,800,000 تومان

اجاره آپارتمان در پونک رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 800,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۲ متری در پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۰۲ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 35,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,100,000 تومان

اجاره 60 متر آپارتمان واقع در پونک رهن و اجاره

اجاره 60 متر آپارتمان واقع در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 50,000,000 تومان

اجاره اپارتمان طبقه ۱۲ برج های کسری رهن و اجاره

اجاره اپارتمان طبقه ۱۲ برج های کسری

قزوین - پونک

اپارتمان

توافقی

اجاره اپارتمان  تک واحدی در پونک رهن و اجاره

اجاره اپارتمان تک واحدی در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

توافقی

رهن و اجاره  اپارتمان۷۵ متری در پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان۷۵ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 700,000 تومان

رهن کامل اپارتمان صفر شیک٧٢متری پونک رهن و اجاره

رهن کامل اپارتمان صفر شیک٧٢متری پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 ماه پیش

رهن 65,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 75 متری در پونک رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 75 متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 73,000,000 تومان

رهن کامل اپارتمان ۱۴۰ متری در پونک رهن و اجاره

رهن کامل اپارتمان ۱۴۰ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 150,000,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۷۴ متری در پونک رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۷۴ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

رهن اپارتمان ۷۲ متری  در  پونک رهن و اجاره

رهن اپارتمان ۷۲ متری در پونک

قزوین - پونک

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 65,000,000 تومان