لیست ملک های یافت شده ( 46 مورد یافت شد )


اجاره اپارتمان ۸۵ متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۸۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 80,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 75متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 30,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 100متری در بلوار پرستار رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 100متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره اپارتمان 100متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 100متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 185,000,000 تومان

اجاره  آپارتمان 150متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 150متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 3,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 170متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 170متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

رهن 400,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 135متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 135متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 4,000,000 تومان

اجاره واحد 70متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد 70متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 2,100,000 تومان

اجاره آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 130,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره واحد 120متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد 120متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

رهن 180,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 135 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 135 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 280,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۹۰ متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۹۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

7 روز پیش

اجاره 1,600,000 تومان

اجاره اپارتمان 60متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 60متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 120,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 72 خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 72 خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 145 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 145 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 460,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 180متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 180متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 600,000,000 تومان

اجاره واحد ۱۲۰متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد ۱۲۰متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

رهن 220,000,000 تومان

فروش آپارتمان 140 متری در مدنی شرقی رهن و اجاره

فروش آپارتمان 140 متری در مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی