لیست ملک های یافت شده ( 21 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان ٧٥ متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ٧٥ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 75متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 100متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 100متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

7 روز پیش

رهن 200,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 165متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 165متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 250,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 82 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 82 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 80,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 72 متری در عارف رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 72 متری در عارف

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 150,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000 تومان

اجاره اپارتمان 75متری در بلوارپرستار رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 75متری در بلوارپرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 2,300,000 تومان

اجاره آپارتمان اداری 100متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان اداری 100متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

اجاره آپارتمان 83متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 83متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۸۵ متری در مدنی شرقی رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۸۵ متری در مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 200,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 87متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 87متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 70متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 70متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 96 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 96 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 3,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 70متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 70متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره اپارتمان85متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان85متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 1,800,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 103متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 103متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 160,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۰۴ متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۴ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان