لیست ملک های یافت شده ( 18 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان 100متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 200,000,000 تومان

اجاره واحد ۹۶ متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد ۹۶ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره آپارتمان ۶۴ متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۶۴ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 88,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۸۸متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۸۸متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 105,000,000 تومان

اجاره واحد 130 متری بر مدنی شرقی رهن و اجاره

اجاره واحد 130 متری بر مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 350,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 90متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 90متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 1,800,000 تومان

اجاری آپارتمان ۸۸ متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاری آپارتمان ۸۸ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

رهن 105,000,000 تومان

اجاره واحد ۶۰متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد ۶۰متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,200,000 تومان

اجاره واحد  ۸۳ متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد ۸۳ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 150,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۹۰ متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۹۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 125,000,000 تومان

اجاره واحد 62متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد 62متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 100,000,000 تومان

اجاره واحد80متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد80متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 160,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۲۵ متر شهید مدنی غربی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۵ متر شهید مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 4,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 150متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 150متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 4,000,000 تومان

اجاره واحد 60 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد 60 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,200,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۰متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۰متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 125,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 78متری واقع در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 78متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 100,000,000 تومان