لیست ملک های یافت شده ( 16 مورد یافت شد )


رهن  کامل آپارتمان  ۹۰ متری در خیابان  دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۹۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 80,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۹۷ متری در  خیابان مدنی شرقی رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۹۷ متری در خیابان مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 90,000,000 تومان

اجاره اپارتمان خیابان دانشگاه 95 متری رهن و اجاره

اجاره اپارتمان خیابان دانشگاه 95 متری

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 70,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان جنوبی 88 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان جنوبی 88 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 700,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان ۱۴۰ متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان ۱۴۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 100,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان

رهن کامل اپارتمان  ۸۰ متری در  خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل اپارتمان ۸۰ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 60,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 85 متری در شهید بابایی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85 متری در شهید بابایی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 700,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 115متری در دستغیب رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 115متری در دستغیب

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 90,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 700,000 تومان

اجاره آپارتمان در دانشگاه کوچه اداره پست طبقه سوم رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در دانشگاه کوچه اداره پست طبقه سوم

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000 تومان

اجاره آپارتمان خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 5,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

اجاره اپارتمان 90 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 90 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000 تومان

اجاره آپارتمان درخیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان درخیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

رهن 70,000,000 تومان

رهن و اجاره اپارتمان 135 متری در   دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره اپارتمان 135 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 2,100,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۰ متر دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۰ متر دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 100,000 تومان

اجاره آپارتمان در نوروزیان رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در نوروزیان

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 800,000 تومان