لیست ملک های یافت شده ( 45 مورد یافت شد )


رهن کامل آپارتمان عالی و لوکس 215متری در خ دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن کامل آپارتمان عالی و لوکس 215متری در خ دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

رهن 210,000,000 تومان

اجاره واحد کلید نخورده 170 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

اجاره واحد کلید نخورده 170 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

رهن 200,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۷۵متری واقع در خیابان دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان ۷۵متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 15,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 850,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 100متری واقع در دانشگاه رهن و اجاره
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان 100متری واقع در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 300,000 تومان

دانشگاه ۷۵متری آسانسوردار رهن و اجاره
ویژه

دانشگاه ۷۵متری آسانسوردار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 1,000,000 تومان

در خاستی اپارتمان رهن و اجاره

در خاستی اپارتمان

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 ساعت پیش

رهن 650,000,000 تومان

آپارتمان 120متری رهن و اجاره واقع در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

آپارتمان 120متری رهن و اجاره واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

رهن کامل آپارتمان ۱۴۵ متری دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۱۴۵ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

رهن 120,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 100 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 35,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 650,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 45,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک واحدی 90 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان تک واحدی 90 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 450,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 68 متری واقع در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 68 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 40,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 70,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اپارتمان دو خواب خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اپارتمان دو خواب خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 55,000,000 تومان

اجاره ورهن خانه در خ دانشگاه خ استاندارد رهن و اجاره

اجاره ورهن خانه در خ دانشگاه خ استاندارد

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 45,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 300,000 تومان

فوش آپارتمان 93 متری خوش نقشه جهت اجاره رهن و اجاره

فوش آپارتمان 93 متری خوش نقشه جهت اجاره

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

رهن کامل واحد مسکونی  72 متری خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل واحد مسکونی 72 متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 40,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری واقع در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 65,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 100,000 تومان