لیست ملک های یافت شده ( 27 مورد یافت شد )


اجاره آپارتمان ۱۴۰متری در بلوار مدنی غربی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۴۰متری در بلوار مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 2,300,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 90 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 90 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

رهن 105,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۱۱۰متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۱۱۰متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 140,000,000 تومان

5 روز پیش

اجاره 1,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 82متری در دانشکاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 82متری در دانشکاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

رهن 95,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 150,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 1,000 تومان

رهن کامل اپارتمان 65متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل اپارتمان 65متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 80,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 90 متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 90 متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 25,000,000 تومان

6 روز پیش

اجاره 2,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 85متری در بلوار پرستار رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 900,000 تومان

اجاره آپارتمان  ۹۰ متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۹۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

2 ماه پیش

اجاره 1,800,000 تومان

اجاره آپارتمان ۷۵متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۷۵متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 700,000 تومان

اجاره آپارتمان 85متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 950,000 تومان

اجاره آپارتمان ۱۰۳ متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۰۳ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,500,000 تومان

اجاره اپارتمان 113متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 113متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 100,000,000 تومان

اجاره اپارتمان ۷۰متری در بلوار پرستار رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۷۰متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 27,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 81متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 81متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

رهن 85,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 80 متری بر مدنی شرقی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 80 متری بر مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

توافقی

اجاره اپارتمان 68 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 68 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 10,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

اجاره اپارتمان ۸۷ متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان ۸۷ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

2 هفته پیش

اجاره 1,000,000 تومان