لیست ملک های یافت شده ( 16 مورد یافت شد )


اجاره واحد 80متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد 80متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 40,000,000 تومان

1 روز پیش

اجاره 1,300,000 تومان

اجاره آپارتمان 78 متری دانشگاه‌ رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 78 متری دانشگاه‌

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 25,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 1,200,000 تومان

اجاره واحد 76متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد 76متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

2 روز پیش

اجاره 1,300,000 تومان

اجاره واحد ۱۰۵ متری در خیابان دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد ۱۰۵ متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

3 روز پیش

اجاره 1,200,000 تومان

رهن و اجاره خانه ۷۰ متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن و اجاره خانه ۷۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 60,000,000 تومان

4 روز پیش

اجاره 600,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در داشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در داشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

رهن 108,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 114 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 114 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 120,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,000 تومان

اجاره واحد 78 متری دانشگاه رهن و اجاره

اجاره واحد 78 متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 1,400,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۹۴ متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۹۴ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 125,000,000 تومان

1 هفته پیش

اجاره 1,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 94 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 94 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

رهن 120,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 115متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 115متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

رهن 160,000,000 تومان

اجاره آپارتمان 125 متری در چهار راه فلسطین رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 125 متری در چهار راه فلسطین

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 20,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 115 متری در مدنی غربی رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 115 متری در مدنی غربی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 50,000,000 تومان

3 هفته پیش

اجاره 2,500,000 تومان

اجاره آپارتمان 75 متری در دانشگاه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 75 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

رهن 30,000,000 تومان

4 هفته پیش

اجاره 1,600,000 تومان

رهن کامل آپارتمان 135 متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 135 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 240,000,000 تومان

رهن کامل آپارتمان ۸۵متری در دانشگاه رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان ۸۵متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 هفته پیش

رهن 80,000,000 تومان