لیست ملک های یافت شده ( 93 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان۷۰متری دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان۷۰متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

10 ساعت پیش

600,000,000 تومان

فروش واحد ۷۰ متری دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۷۰ متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

600,000,000 تومان

فروش واحد ۱۳۵ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۱۳۵ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

1,485,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۲متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۲متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

720,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۵متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۵متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

895,000,000 تومان

فروش آپارتمان 122متر ولیعصر خرید و فروش

فروش آپارتمان 122متر ولیعصر

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

975,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۵۸متری شهرک مهدیه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۵۸متری شهرک مهدیه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

465,000,000 تومان

فروش آپارتمان۱۴۱متری بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان۱۴۱متری بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,620,000,000 تومان

فروش واحد ۹۴متری دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۹۴متری دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

870,000,000 تومان

فروش واحد ۱۰۰ متری خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد ۱۰۰ متری خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

1,100,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۰ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۰ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

895,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۷ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۷ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 ماه پیش

560,000,000 تومان

فروش مغازه 24 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش مغازه 24 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

1,850,000,000 تومان

فروش اپارتمان 100 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 100 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

900,000,000 تومان

فروش آپارتمان 117 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 117 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

995,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۴ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۸۴ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

750,000,000 تومان

فروش واحد آپارتمانی 92 متری واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد آپارتمانی 92 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

600,000,000 تومان

فروش اپارتمان 102 متری واقع در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 102 متری واقع در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

770,000,000 تومان