لیست ملک های یافت شده ( 219 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان  210 متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 210 متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

5,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 91 متری در دانشگاه خرید و فروش
ویژه

فروش آپارتمان 91 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 ماه پیش

1,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان 143متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 143متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

2,220,000,000 تومان

فروش اپارتمان 122متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 122متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 هفته پیش

1,950,000,000 تومان

فروش آپارتمان 148متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 148متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

20 ساعت پیش

2,850,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۹۲متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۹۲متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

16 ساعت پیش

1,190,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۵ متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۵ متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

20 ساعت پیش

1,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 61متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 61متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

22 ساعت پیش

1,010,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 135متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

22 ساعت پیش

توافقی

فروش اپارتمان 176 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 176 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 هفته پیش

4,060,000,000 تومان

فروش آپارتمان 185متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 185متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

6 روز پیش

3,700,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۲۲۴متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۲۲۴متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 ماه پیش

5,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 110متری در مدنی شرقی خرید و فروش

فروش آپارتمان 110متری در مدنی شرقی

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 101متری در بلوار پرستار خرید و فروش

فروش آپارتمان 101متری در بلوار پرستار

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

1,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 230متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 230متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 156متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 156متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

3,760,000,000 تومان

فروش آپارتمان 73متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 73متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

1,168,000,000 تومان

فروش اپارتمان 150متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 150متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 هفته پیش

2,950,000,000 تومان