لیست ملک های یافت شده ( 132 مورد یافت شد )


فروش آپارتمان 127متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 127متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

9 ساعت پیش

2,476,500,000 تومان

فروش اپارتمان ۹۲متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۹۲متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان ۱۱۴ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۱۴ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

1,950,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۶۶متری در خیابان دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان ۶۶متری در خیابان دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 82متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 82متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

1,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان 168 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 168 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

3,350,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 100 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 72 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 72 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

15 ساعت پیش

1,150,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۲ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۲ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

1 روز پیش

1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 85 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 85 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

16 ساعت پیش

1,500,000,000 تومان

فروش اپارتمان 64 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 64 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

1,150,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۸۴ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۸۴ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

توافقی

فروش واحد 180 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش واحد 180 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

4,320,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۷۸ متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان ۷۸ متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,400,000,000 تومان

فروش آپارتمان 155 متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 155 متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

2 روز پیش

توافقی

فروش آپارتمان 70متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 70متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

4 روز پیش

945,000,000 تومان

فروش اپارتمان 72متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش اپارتمان 72متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

3 روز پیش

1,110,000,000 تومان

فروش آپارتمان 64متری در دانشگاه خرید و فروش

فروش آپارتمان 64متری در دانشگاه

قزوین - دانشگاه

اپارتمان

5 روز پیش

1,150,000,000 تومان