قزوین ملک
تحلیل بازار مسکن، بهروز ملکی از ثبات بازار مسکن می گوید!
دکوراسیون داخلی

تحلیل بازار مسکن، بهروز ملکی از ثبات بازار مسکن می گوید!

مصاحبه : مسکن از ابتدای حیات انسان متمدن یکی از مهمترین نیازهای بشر پس از نیاز به غذا به شمار می‌رود و می‌توان گفت امروز کسب و کار بسیاری از مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به این حوزه است. این صنعت هم‌اکنون بالغ بر 300 شغل را به صورت مستقیم درگیر خود کرده و نقش قابل توجهی بر شاخصه‌های اقتصادی دارد.