قزوین ملک
(تومان)

(تومان)

کمیسیون قابل پرداخت برای هر طرف

اصل کمیسیون

0 تومان

ارزش افزوده (9 درصد )

0 تومان

مبلغ کل

0 تومان

جهت ثبت قرارداد با شماره 33870-028 تماس بگیرید.